16. 12. 2020 MOK objavila poziv k prijavi škode zaradi neurja s poplavami Preberi več
Zapri

Kako lahko sodelujem?

Občanke in občani lahko sodelujejo  v okviru predstavitve osnutka in njegove javne razgrnitve ter se udeležijo javne obravnave dopolnjenega osnutka OPN, na katerem imajo tudi možnost podaje pripomb. Naznanilo bo objavljeno v medijih in na spletni strani www.koper.si in bo vsebovalo naslednje informacije:

  • kraj in čas trajanja javne razgrnitve ter spletni naslov (kjer je prostorski akt dostopen v elektronski obliki),
  • kraj in čas javne obravnave in način dajanja mnenj in pripomb širše javnosti ter roke za njihovo posredovanje.

Sodelovanje v okviru postopka priprave OPN predstavljajo tudi pobude, ki smo jih prejeli do 28. 6. 2019. Pobude prispele do tega datuma bomo obravnavali na podlagi sprejetih kriterijev za obravnavo pobud, ki temeljijo na veljavni prostorski zakonodaji in so opredeljeni v Priročniku za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč (MOP, september 2017).

V postopku priprave osnutka je treba analizirati vse prejete pobude, zato je nujno, da se določi presečni datum (v tem primeru 28. 6. 2019) in v analizo zajame vse do takrat prispele pobude ter se začne oblikovati vsebina osnutka. Pobude, ki jih je Mestna občina Koper prejela po 28. 6. 2019 zato ne bodo vključene v postopek sprejema OPN, ampak jih bomo obravnavali po sprejetju dokumenta, ob prvih spremembah OPN.