Služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje

Služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje nadzira izvajanje veljavne zakonodaje in vseh drugih predpisov, ki mu podeljujejo pristojnost nadzora s področja občinskega redarstva in inšpekcije.

Služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje

  • vodi prekrškovne postopke v skladu z veljavno zakonodajo s področja občinskega redarstva in inšpekcije v primerih kršitev zakonskih določb in občinskih predpisov iz svoje pristojnosti;
  • odloča o podanih ugovorih in zahtevah za sodno varstvo, ki jih kršitelji podajo na izdane odločbe o prekrških oziroma plačilne naloge v prekrškovnih postopkih v okviru svoje pristojnosti;
  • skrbi za javno varnost in javni red;
  • vodi druge inšpekcijske in redarske postopke v skladu z veljavno zakonodajo;
  • opravlja naloge s področja sistema zaščite in reševanja ter
  • druge naloge s svojega delovnega področja.

V okviru urada delujejo:

  • Občinski inšpektorat
  • Občinsko redarstvo
  • Oddelek za zaščito in reševanje